Klientų galimybių paso kontrolės VšĮ “Mėmelio Sportas” tvarkos aprašas

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klientų galimybių paso kontrolės viešojoje įstaigoje „Mėmelio sportas“, juridinio asmens kodas 302691103, buveinės adresas Tauralaukio g. 1, LT-92351 Klaipėda (toliau – „Įstaiga“) tvarkos aprašas (toliau – „Aprašas“) nustato galimybių paso dokumentų pateikimo ir jų patikros atlikimo tvarką bei kitus su tuo susijusius svarbius klausimus, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką ir siekiant užtikrinti tinkamas ir klientams saugias sąlygas Įstaigoje.
 2. Įstaiga atlikdamas Apraše nustatytas tikrinimo funkcijas duomenų apsaugos srityje vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis.
 3. Galimybių pasas – įrodymas, kad asmuo:
  • Buvo paskiepytas nuo COVID-19:
   • „Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 sav. po antrosios vakcinos dozės suleidimo;
   • „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 sav. po vienintelės vakcinos dozės suleidimo;
   • „Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 sav., bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės;
   • prieš tai persirgo COVID-19 – praėjus 2 savaitėms po bet kurios vienos vakcinos dozės.
  • Paimto mokamo COVID-19 PGR testo rezultatas yra neigiamas (galioja 48 val. nuo ėminio paėmimo laiko);
  • Turi teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą – praėjus ne daugiau nei 60 dienų;
  • Yra persirgęs COVID-19 (praėjo ne daugiau nei 210 d. nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato dienos).
 4. Klientas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio paslaugomis.
 5. Atsakingas darbuotojas – Įstaigos paskirtas ir įgaliotas darbuotojas tikrinti klientų galimybių paso galiojimo terminą.
 6. Kitos Apraše naudojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose LR teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GALIMYBIŲ PASO REGLAMENTAVIMAS

 1. Duomenų subjektai – Įstaigos Klientai, kurių duomenys tikrinami ir siekiantys pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, suteikiant prieigą prie Įstaigos teikiamų paslaugų.
 2. Asmens duomenų tikrinimo teisinis pagrindas – Klientų asmens duomenys tikrinami vykdant Įstaigai taikomą teisinę prievolę ir dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, vadovaujantis:
  • BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir 9 straipsnio 2 dalies g punktu;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“.
 3. Asmens duomenų tikrinimo tikslai – Klientų galimybių pasas ir jame esantys asmens duomenys tikrinami siekiant nustatyti ar Klientas turi galiojantį galimybių pasą ir sudaryti galimybę naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, suteikti prieigą pasinaudoti Įstaigos teikiamomis sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio paslaugomis.
 4. Galimybių paso tikrinimo metu Įstaiga ir Įstaigos paskirtas Atsakingas darbuotojas nerenka, netvarko ir jokiais kitais būdais nekaupia Kliento pateiktų asmens duomenų. Atsakingo darbuotojo pareiga išimtinai susijusi tik su Kliento galimybių pase pateiktos informacijos momentiniu tikrinimu.
 5. Galimybių pasui patikrinti susipažįstama su šiais asmens duomenimis: QR kodas, kuriame yra užkoduoti Kliento duomenys: vardas, pavardė ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija.
 6. Vaikams iki 16 m. Galimybių paso nereikia. Pakanka parodyti dokumentą, patvirtinantį vaiko amžių.
 7. Norint naudotis galimybių pasu, reikalinga jį kas 60 dienų atnaujinti (pakartotinai prisijungti prie gpasas.lt arba atvykti į Registrų centro padalinį, Lietuvos pašto skyrių, „Sodros“ padalinį ar vaistinę). Atkreiptinas dėmesys, kad kaskart atnaujintas galimybių pasas, nepriklausomai nuo nurodyto galiojimo termino, galios pagal numatytas galimybių paso išdavimo sąlygos ir terminus – kaip antai, 210 dienų nuo diagnozuotos Covid-19 ligos ar nustatytų laboratorinių testų rezultatų galiojimo terminų. Praėjus nustatytiems persirgimo ar laboratorinių tyrimų galiojimo terminams, tikrinant Galimybių paso QR kodą, jis bus negaliojantis.
 8. Asmens duomenys nerenkami ir niekaip netvarkomi, todėl jokiems duomenų gavėjams nebus perduodami.
 9. Kiekvienas Įstaigos Klientas turi teisę susipažinti su šiuo Aprašu ir jame išdėstyta tvarka.

 

III SKYRIUS

GALIMYBIŲ PASO ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Galimybių pasą Klientas gali gauti į telefoną ar kompiuterį ar atsisiųsti PDF versiją prisijungęs adresu https://gpasas.lt/. Norėdamas gauti galimybių pasą turi save autentifikuoti, t. y. prisijungti per Elektroninius valdžios vartus naudodami mobilųjį parašą ar elektroninę bankininkystę. Autentifikavimo metu iš www.gpasas.lt puslapio yra „kreipiamasi“ į saityno tarnybą (vadinamąjį Web servisą (WS)), kuri turi jungtį su jau suformuotais ir išrinktais iš ESPBI IS duomenimis apie asmens paskiepijimo, persirgimo ar tyrimo faktą. Pagal asmens kodą (gautą autentifikavus asmenį per Elektroninius valdžios vartus) vykdoma paieška suformuotų duomenų rinkinyje ir pateikiamas atsakymas į Kliento įrenginį.
 2. Jei Klientas atitinka pirmiau aprašytus kriterijus, gauna pranešimą, kad gali vykdyti kontaktines veiklas, ir gauna QR kodą. Šią informaciją PDF formatu gali atsisiųsti į savo įrenginį ir ją išsaugoti.
 3. Jei Klientas neatitinka pirmiau išvardytų kriterijų, savo įrenginyje gaus pranešimą, kad negali atlikti kontaktinių veiklų.
 4. Jokia informacija nėra saugoma Kliento įrenginyje, išskyrus tą, kurią išsaugojo pats (-i) PDF formatu.
 5. Šią informaciją Klientas gali ištrinti pats (-i).
 6. Popierinį galimybių paso variantą Klientas gali gauti Registrų centro teritoriniuose padaliniuose (tel. +370 5 236 45 77), SoDra padaliniuose, Lietuvos pašto skyriuose ir vaistinėse, kurios savanoriškai nuspręs teikti šią paslaugą.

 

IV SKYRIUS

GALIMYBIŲ PASO TIKRINIMO TVARKA

 1. Įstaiga privalo paskirti Atsakingą darbuotoją, įpareigotą tikrinti Įstaigos Klientų galimybių paso galiojimą.
 2. Paskirtasis Įstaigos Atsakingas darbuotojas turi laikytis konfidencialumo pareigos vykdydamas jam pavestas funkcijas tikrinti Klientų galimybių paso galiojimo terminą.
 3. Įstaiga Atsakingam darbuotojui tikrinti Klientų pateiktus galimybių pasus suteikia įstaigos nuosavybės teise valdomą saugų mobilųjį įrenginį.
 4. Klientai privalo pateikti galimybių pasą Atsakingam darbuotojui patikrinti prieš patekdami į Įstaigos patalpas. Patikrinimo punktas yra įrengtas prie pagrindinių įėjimo durų vos tik įžengus į Įstaigą.
 5. Norėdamas patikrinti Įstaigos Klientų galimybių pasą ir jo galiojimą, Atsakingas darbuotojas pateiktą galimybių pasą, mobiliojo įrenginio naršyklės adreso lauke įveda tikrink.esveikata.lt. Susipažįsta su sąlygomis ir taisyklėmis ir pažymi varnele, jei su jomis sutinka. Toliau spusteli pasirinkimą „Patvirtinti skenavimą“. Interneto ryšys reikalingas tik šiame etape. Jo metu mobilusis įrenginys atsisiunčia atvirą sertifikato kodą, todėl nuskaitant Klientų galimybių pasą interneto ryšys jau nebėra būtinas.
 6. Jei reikia, Atsakingas darbuotojas suteikia leidimą naršyklei naudotis mobiliojo įrenginio kamera. Nuskaito Kliento pateiktą QR kodą.
 7. Jei Klientui bus suteiktas galimybių pasas, ekrane žaliame fone pamatomas užrašas „Kontaktinės veiklos leidžiamos“, Kliento vardas, pavardė, gimimo metai, galimybių paso išdavimo data, jo galiojimo data. Prireikus Atsakingas darbuotojas Kliento gali paprašyti jo asmens dokumento ir įsitikinti, ar sutampa galimybių pase ir asmens dokumente pateikti duomenys (vardas, pavardė ir gimimo metai).
 8. Jei Klientui nėra suteiktas galimybių pasas, ekrane geltoname fone pamatomas užrašas „Kontaktinės veiklos ribojamos“.
 9. Klientas, nepateikęs galiojančio galimybių paso arba pateikęs negaliojantį galimybių pasą yra neįleidžiamas į Įstaigą ir atitinkamai Įstaiga tokiam Klientui nesuteikia savo siūlomų paslaugų.
 10. Tuo atveju, jeigu Klientas Atsakingam darbuotojui pateikia atspausdintą galimybių pasą popierinėje laikmenoje Atsakingas darbuotojas sutikrina esančius duomenis ir galimybių paso galiojimo terminą. Jeigu reikia, paprašo Kliento tapatybės dokumento identifikuoti asmenį ir įsitikinęs pateiktų duomenų teisingumu, nedelsiant grąžina dokumentus Klientui.
 11. Daugiau informacijos apie galimybių paso tikrinimo instrukcijas žr. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktoje metodinėje medžiagoje pagal nuorodą https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/GP_tikrinti.pdf

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Klientai su šiuo Aprašu yra supažindinami šį Aprašą paskelbiant viešai (pakabinant Įstaigos registracijos/ priėmimo zonoje).
 2. Šio Aprašo pažeidimas gali būti laikomas darbo pareigų pažeidimu ir taikoma atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 3. Aprašas gali būti keičiamas keičiantis imperatyviems teisės aktams. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir naikinamas Įstaigos direktoriaus įsakymu.
 4. Tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos kompetentingos valstybės institucijos priima bet kokius teisės aktų pakeitimus, susijusius su koronaviruso pandeminjos valdymu (COVID-19), tokie pakeitimai nedaro negaliojančio šio Aprašo, o tik pakeičia šio Aprašo atitinkamą dalį.
 5. Tuo atveju, jeigu Šis Aprašas nesureguliuoja tam tikrų situacijų ar įsivyrauja kolizija, privaloma vadovautis LR kompetentingų valstybės institucijų priimtais sprendimai/ nurodymais/ rekomendacijomis ir atitinkamai šio Aprašo nuostatos prieštaraujančios LR teisės aktų nuostatoms, negalioja.